3 human resource jobs for you

$21tr - 33trHo Chi Minh

Chuyên viên tuyển dụng nhân sự thực hiện các chương trình nhân sự như tuyển dụng và sàng lọc, xử lý việc làm, quản lý hồ sơ và hoàn thành các dự án bằ...

$$1500- $2000Binh Duong

1. Planning and sorting out various basic data, procedures and methods for selection and cultivation of human resources in each company of the group....

$$1500-$2000Binh Duong

**Duties : Liaises with sales division to determine customer requirements Approves materials, costs, manufacturing equipment, and the size of workf...