1 sale manager jobs for you

$25 tr - 30trHo Chi Minh

*Trách nhiệm công việc: - Chịu trách nhiệm định hướng và thực hiện các cam kết trong Kế hoạch hoạt động hàng năm của Bộ phận là Ngân sách bán hàng hà...