THỎA THUẬN SỬ DỤNG
TERM OF USE AGREEMENT

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi truy nhập và sử dụng HRWorkNet. Việc truy nhập và sử dụng HRWorkNet sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa bạn (Freelancer) và HRWORKNET về sử dụng các dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) có trên HRWorkNet tùy từng thời điểm.

Kindly read these Terms carefully before accessing and using our website. Your access and using of our website shall automatically constitue an acceptance and agreement of being bound by these Terms of use, which shall constiute a binding agreement between you and HRWORKNET about using services (with or without charge) provided on HRWORKNET Website from time to time.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email: info@rtc.com.vn

If you have any question about this agreement, please contact us via: info@rtc.com.vn

Chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng:

Acceptance of terms:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỎA THUẬN SỬ DỤNG

ARTICLE 1: OBJECT OF THE TERM

 • Phạm vi công việc: Hoạt động dịch vụ giới thiệu ứng viên cho HR worknet và khách hàng của HRworknet

 Scope of word: Refer candidates for HRworknet & HRworknet’s clients

 • Chi tiết công việc: /Job descriptions:
 1. Giới thiệu ứng viên phù hợp/ Referring suitable candidates:
 • Cung cấp ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng mới hoặc vị trí tuyển dụng thay thế của khách hàng theo yêu cầu từ HR Worknet

Providing suitable candidates to new vacancies or replacements by client’s request.

 • Thực hiện việc phỏng vấn, trình bày hồ sơ và nội dung đánh giá ứng viên. Hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn với khách hàng, lấy thông tin tham khảo và xác nhận việc đồng ý thư mời làm việc của khách hàng khi có yêu cầu từ HR Worknet

Conducting interviews, presenting candidate’s profile and assessment. Scheduling interviews with clients, getting information and confirmation about employment letter from clients.

 • Ủy quyền cho HR Worknet đại diện gửi giới thiệu hồ sơ ứng viên và thực hiện các giao dịch với khách hàng & ứng viên

Authorizing company to send candidates’s profile and conducting transaction with clients & candidates

 1. Liên lạc với Consultant được chỉ định của HR Worknet để/ Communicating with assigned consultant to:
 • Xác nhận thông tin khách hàng mới và vị trí tuyển dụng

Confirming client’s information and vacancie

 • Cập nhật tình hình khách hàng, vị trí tuyển dụng và thông tin ứng viên

Updating client’s situation, new vacancies and candidate information.

 • Chia sẻ và nhận thông tin vị trí tuyển dụng

Sharing and receiving Job vacancies.

 • Phản hồi các trường hợp nhân sự phụ trách khách hàng chậm liên hệ trả lời hoặc thiếu cập nhật thông tin.

Sending feedback in case receiving late reply from Human Resources Manager of client or inadequate information.

 

ĐIỀU 2: THÙ LAO

ARTICLE 2: COMMISSION

2.1. Cách tính/how to calculate

- Thù lao = Tổng doanh thu (trước thuế) của Ứng Viên thành công * 40%

Commission = Total income (before VAT) of successful candidate * 40%

 • Thù lao: không bao gồm thuế thu nhập cá nhân

Commission: Not included in PIT tax

 • Thù lao sẽ được thanh toán thành 2 lần: 50% thù lao sẽ được thanh toán sau khi ứng viên kết thúc 30 ngày làm việc đầu tiên; 50% thù lao còn lại sẽ được thanh toán sau khi ứng viên ký kết hợp đồng tuyển dụng chính thức với HR Worknet.

Commission payment will be divided in 2 periods: first payment is 50% of full payment after 30days onboard of successful candidate and second payment is 50% left after successful candidate completed 60days in company.

 

 • Freelancer vui long cung cấp và điền đầy đủ thông tin cá nhân trong tài khoản cá nhân ở trên HRworknet để HR Worknet có thể hỗ trợ kịp thời về thanh toán.

Freelancer feel free to provide & fill in all information in Individual Profile in HRworknet web so that HRworknet can support on time in payment

 

 • Để quá trình thanh toán được đồng bộ và thống nhất cho toàn bộ Cộng tác viên; HRWorknet sẽ tiến hành thanh toán định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 của mỗi tháng

Payment process will be made twice a month: the first of month (1st) and middle of month (15th of month)

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

ARTICLE 3: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FREELANCER

 • Bảo đảm thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết

Fulfilling commitments in this Term of use agreement.

 • Thực hiện đúng hướng dẫn, điều hành công việc của HR Worknet.

Following company’s instructions.

 • Không được lợi dụng danh nghĩa của HR Worknet để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của HR Worknet. Nếu có xảy ra sự việc trên, Cộng Tác Viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, HR Worknet và khách hàng, đồng thời, phải bồi thường cho HR Worknet các thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm này.

Not allowed to take advantage company to perform illegal actions or affect to company creditability and brand. If those incidents happen, freelancer has to take full legal responsibility and compensate all damages to company

 • Không tiết lộ bí mật kinh doanh và các thông tin của HR Worknet (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin ứng viên) cho các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực Tuyển Dụng Trực Tuyến, Phần mềm/ Giải pháp Tuyển Dụng/ Nhân Sự, hay bất kỳ một bên thứ ba nào khác cho bất kỳ mục đích gì.

 Not allowed to disclose confidential business information of company (including but not limited to candidates’ information) to competitors in the same industry or any third party.